BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/25/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie podziału sołectwa Gumniska Wielkie i utworzenia sołectwa Gumniska Małe b oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Gumniska Wielkie i nadanie statutu sołectwu Gumniska Małe

 
 
 
UCHWAŁA Nr V/25 /11
RADY GMINY MAŁDYTY
   z dnia 30 marca 2011 r.
   
w sprawie podziału sołectwa Gumniska Wielkie  i utworzenia sołectwa  Gumniska Małe oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Gumniska Wielkie i nadania statutu sołectwu Gumniska Małe
 
         Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1)) oraz § 64 ust. 2 i 3 i § 65 ust. 1 Statutu Gminy Małdyty stanowiącego załącznik  nr 1 do uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy w Małdytach z dnia 23 kwietnia  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 83,poz.1200 z późn. zm.),na wniosek Mieszkańców  oraz po przeprowadzeniu  konsultacji z Mieszkańcami uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Tworzy się sołectwo Gumniska Małe.
2.       Obszar sołectwa Gumniska Małe   wydziela się z obszaru sołectwa Gumniska Wielkie . Granice terytorium sołectwa  Gumniska Małe stanowią granice miejscowości Gumniska Małe obręb geodezyjny Leśnica.
3.       Nadaje się sołectwu Gumniska Małe   statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
§ 2.Statucie Sołectwa Gumniska Wielkie stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy w Małdytach Nr V/45/99 z dnia 17 lutego 1999 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  § 2 otrzymuje brzmienie:
             „§ 2. Sołectwo Gumniska Wielkie obejmuje obszar oraz mieszkańców miejscowości Gumniska Wielkie ”.
 § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
 § 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
                                                                                                                                          Przewodniczacy Rady Gminy
                                                                                                                                            Mirosław Cymer
 
 
 
                                                                                                                           Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Małdyty         
                                                                                                             Nr V/ 25 /11 z dnia 30..03.2011 r.                                                                                                                         
 
.
STATUT   SOŁECTWA
GUMNISKA MAŁE
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 
§ 1
 
1.Sołectwo Gumniska  Małe  jest jednostką pomocniczą Gminy Małdyty.   
 Sołectwo działa w oparciu:
a)       ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 02,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 322, Nr 138,poz.974 oraz, Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 , Nr 223 ,poz.1458,z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 Nr 28,poz.142, 146 , Nr 106,poz. 675),
b)       Statut Gminy Małdyty
c)       niniejszy statut.
2.Obszar działania sołectwa obejmuje obszar miejscowości  Gumniska Małe ,obręb geodezyjny Leśnica.       
3.Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
 

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zakres działania

§ 2
1.       Organami sołectwa są:
-          zebranie wiejskie,
-          sołtys.
2.       Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.
§ 3
1.       Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2.       Sołtys jest organem wykonawczym.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
 
 
3.       Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem kadencji rady gminy.
4.       Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru odpowiednio: sołtysa i rady sołeckiej.
§ 4
 
 Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami tej gminy, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, po uprzednim wyrażeniu zgody przez radę gminy.

ROZDZIAŁ III

Zebranie Wiejskie
§ 5
1.       Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
-    z własnej inicjatywy,
-    na wniosek pisemny co najmniej  15 mieszkańców sołectwa.
2.       Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje radzie gminy i wójtowi.
3.       Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
§ 6
1.       Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2.       Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie co najmniej 5 dni przed terminem zebrania. 
3.       Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
§ 7
1.       Zebranie wiejskie jest ważne , gdy jest obecnych co najmniej  20 %  mieszkańców sołectwa i jest zwołane zgodnie z wymogami niniejszego statutu.
2.       Przepisu § 7, ust.1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie . Zebranie w II terminie , po 30 min oczekiwania,  jest ważne bez względu na ilość obecnych mieszkańców.
3.       Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
4.       Porządek obrad ustala zebranie wiejskie  na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa lub zwołujących zebranie.
5.       Projekt porządku obrad zebrania zwołanego przez sołtysa,  przygotowuje sołtys wraz z radą sołecką.
§ 8
 w celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań wójt wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktu z sołectwem.
§ 9
Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”  musi być większa od liczby głosów „przeciw” .
§ 10
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.       wybór i odwołanie sołtysa,
2.       wybór i odwołanie członków rady sołeckiej,
3.       rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
4.       opiniowanie o sposobie korzystania  z mienia gminnego przekazanego  sołectwu,
5.       uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej gminy,
6.       opiniowanie spraw przekazanych przez gminę  oraz występowanie do organu gminy z wnioskami i postulatami dotyczącymi sołectwa, a zwłaszcza:
a)             zmiany granic i likwidacji sołectwa,
b)             przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
     Brak opinii w sprawach przekazanych przez gminę uważa się za opinię pozytywną.
7.       wnioskowanie do Rady Gminy  Małdyty  o zmianę statutu sołectwa.
§ 11
Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
-          datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa,
-          liczbę uczestników i mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta zebrania,
-          nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
-          stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
-          zatwierdzony porządek obrad,
-          sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
-          zapisu przebiegu obrad zebrania wraz ze sformułowaniem zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,
-          podjęte uchwały na zebraniu,
-          podpis prowadzącego zebranie wiejskie oraz   protokolanta.
Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
 
§ 12
1.       Protokół powinien być przekazany wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.
2.       Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje w razie konieczności  zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Sołtys i Rada Sołecka
§ 13
1.       Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej  prowadzi wójt,  bądź wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.
2.       Zebranie powinno odbyć się w terminie sześciu  miesięcy od zakończenia kadencji rady gminy.
§ 14
1.       do kompetencji i obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1)             zwoływanie zebrań wiejskich,
2)             zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
3)             wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,
4)             składanie sprawozdań ze swej działalności,
5)             reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,
6)             uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
7)             przygotowywanie na zebranie wiejskie projektów uchwał i opinii w sprawach należących do kompetencji sołectwa,
8)             gospodarowanie składnikami mienia w zakresie zwykłego zarządu, ustanowionego przez organy gminy.
9)             organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie,
10)         informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa.
2.       sołtysowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych oraz diety w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości  i na zasadach określonych przez radę gminy w odrębnej uchwale.
3.       W razie nieobecności, sołtysa jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej.           
§ 15
1.       Zebranie wiejskie dokonuje wyboru  od 3 do 7 osobowej rady sołeckiej.
2.       Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3.       Rada wspomaga sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków.
4.       Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5.       Stanowisko rady podejmowane jest większością głosów.
§ 16
Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy.
§ 17
1.       Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.
2.       do zadań komisji należy:
-          przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
-          przeprowadzenie głosowania,
-          ustalenie wyniku wyborów,
-          ogłoszenie wyników wyborów,
-          sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3.       protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
4.       Przewodniczący zebrania przekazuje w ciągu 14 dni od dnia wyboru protokół z zebrania, listę obecności jego uczestników oraz uchwały w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej  przewodniczącemu rady gminy.
§ 18
1.       Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.
2.       Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.
3.       W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, następnie wybory członków rady sołeckiej.
 
§ 19
1.       wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2.       Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3.       W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.
§ 20
1.       sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2.       odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym większością głosów.
3.       Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.
4.       W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
5.       Kadencja sołtysa jak i członków rady sołeckiej  wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem kadencji sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach samorządowych na podstawie § 17 ust. 2 niniejszego statutu.  
ROZDZIAŁ V
Gospodarka mieniem sołectwa
§ 22
1.       Szczegółową organizację i zakres działania sołectwa określa jego statut, nadany uchwałą rady gminy.
2.       Sołectwa nie tworzą własnych budżetów i prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy przy pomocy Urzędu.
3.       Gospodarka finansowa sołectwa winna być prowadzona w ramach środków pieniężnych przyznanych  w uchwale budżetowej.
4.Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie rocznym sołectwa  posiada sołtys w uzgodnieniu z radą sołecką.
5.Nadzór nad działalnością finansową sołectw sprawuje rada gminy przy pomocy:
– wójta gminy,
– komisji rewizyjnej,
– skarbnika gminy.
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 23
Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.
 
 
    
 
 
 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337 , z 2007r Nr 48 poz.322,Nr 138 poz.974 oraz Nr 173, poz.1218.,z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz..1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142,146, Nr 106,poz.675)
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (04.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158611 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^