BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXI/162/08 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

UCHWAŁA  Nr XXI/ 162 /08
Rady Gminy Małdyty
z dnia  22 października 2008 r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009rok.
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203, Nr167,poz. 1759,z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457,z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz.1218) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach     lokalnych 1  ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 121,poz. 844, ze zmianami: Nr 220,poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245,poz. 1775, Nr 249,poz. 1828, Nr 251 poz.1847 z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz. 730)  Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
   § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :
 
1.        Od gruntów:
1)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
2)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł, od 1 ha powierzchni ,
3)       pozostałych:
a)        związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,10 zł od 1m2 powierzchni,
b)       zajętych pod drogi za wyjątkiem gruntów pod drogami publicznymi – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,
c)        pozostałych -  nie wymienionych  w pkt. 3 a i b, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
            pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni.
2.        Od budynków lub ich części:
1)              mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2powierzchni użytkowej,
2)              związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
                 na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
3)              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
                – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4)              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  4,00 zł
                 od 1m2 powierzchni użytkowej,
5)         pozostałych:
a)        od garaży – 3,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)       od  budynków gospodarczych w tym chlewików i składzików na opał – 2,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
          pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  
 
3.        Od  budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
   § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 9 , poz. 212).
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                              Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 1  Niniejsza ustawa  dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)       Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.).
2)       Dyrektywy 1998/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.                                                                                
                                                                           
    
 
 
 
                                                                                                                 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (23.10.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.10.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.10.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.10.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7084132 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^