BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   w sprawie usłyug opiekuńczych i opłat za te usługi

                            
 
 
 
                                         UCHWAŁA  Nr  XIII / 122   / 04 
 
                                     RADY   GMINY  MAŁDYTY 
 
                                     z dnia  8 czerwca 2004 r.
 
 
     w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
     oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
                                    również ich trybu  pobierania
 
 
           Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   (Dz. U. Nr 64, poz.593) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
      §  1.  Usługi opiekuńcze obejmują  pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb
  życiowych , podstawowe usługi higieniczne, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
  zapewnienie kontaktów z otoczeniem.   
 
    §   2.  Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności :
 
        1.  Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak:
 
1)      utrzymanie w czystości i porządku  pokoju osoby chorej i jej otoczenia,
2)      zakupy w miarę potrzeb artykułów spożywczych,
3)      racjonalne odżywianie, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza,
4)      pomaganie choremu przy spożywaniu posiłków, bądź karmienie chorego,
5)      pranie bielizny osobistej i pościelowej,
6)      utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i gospodarczego używanego przy świadczeniu usług.
 
        2.Podstawową opiekę higieniczną, jak:
1)      przesłanie łóżka,
2)      zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
3)      pomoc w utrzymaniu higieny ( mycie i kąpanie),
4)      układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
5)      zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
 
       3.Pielęgnację zleconą przez lekarza jak:
1)      pomoc zabiegowa wg wskazań lekarza ( oprócz usług pielęgniarskich),
2)      mierzenie temperatury,
3)      podawanie leków
4)      stosowanie okładów,
5)      stosowanie kompresów, baniek .
 
    § 3.  1. Usługi, o których mowa w § 2 mogą świadczyć wyłącznie osoby, które przeszły przeszkolenie na kursach specjalistycznych organizowanych    przez organizacje lub
jednostki do tego powołane. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia osób bez  przeszkolenia w przypadku braku osób w gminie chętnych do podjęcia pracy  z przeszkoleniem.
 
          2. Świadczenie usług osobom chorym na choroby zakaźne, leczonym w warunkach domowych oraz chorym na gruźlicę, wolno zlecać wyłącznie osobom które posiadają przygotowanie  w zakresie postępowania z takimi  osobami.
    
          3.     Osobom chorym  na demencję starczą  lub chorobę Alzheimera nie wymagającym usług  specjalistycznych świadczy  się usługi.
 
   § 4.  1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione , przysługuje pomoc w formie  usług opiekuńczych.
          
2.Usługi  opiekuńcze mogą być przyznane również  osobom, które wymagają
pomocy innych osób , a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
 
3.Z usług opiekuńczych mogą korzystać przede wszystkim osoby  samotne, jak
również i te, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji. 
 
   § 5. Świadczenie usług opiekuńczych  osobom chorym przyznaje się na wniosek lekarza opiekującego się chorym lub ordynatora oddziału szpitalnego oraz na podstawie wywiadu środowiskowego.
 
   § 6. Usługi opiekuńcze przyznaje  właściwy organ w formie decyzji administracyjnej zawierającej, :
-  zakres usług.
-  ilość godzin ustaloną w porozumieniu z podopiecznym,
-  kwestię odpłatności za świadczone usługi,
-  termin  wnoszenia opłaty  za wykonane usługi
-  inne części składowe decyzji, które reguluje kodeks postępowania administracyjnego
    § 7. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę  samotną lub w rodzinie nie przekracza kwoty netto 461 zł.
 
    § 8.  Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę, zgodnie z tabelą;
 
Dochód na osobę gospodarującą samotnie lub w rodzinie
Wysokość opłaty w % ustalono od ceny usługi dla:
osoby samotnej
osoby w rodzinie
od 01.07.2004
do 461 zł
od 462 zł – 692 zł 
od 693 zł – 992 zł
od 923 zł i powyżej                  
 
Zwolniona
25
50
100
 
Zwolniona
40
70
100
 
 
 
 
    § 9. Opłaty za wykonane usługi  wnosi się  do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 25 dnia  następnego miesiąca po upływie miesiąca, w którym świadczono usługi.
 
  §  10.  Ilekroć w zasadach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze jest mowa o:
 
  1. rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione  lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
  2. dochodzie rodziny -  należy rozumieć  sumę miesięcznych dochodów osób  w rodzinie.
 
     § 11. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza  jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  ( właściwy organ)  na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej 
może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
 
     § 12. Przyznanie lub odmowa [przyznania świadczenia z pomocy społecznej  musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym.
 
    § 13. 1. Wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy społecznej lub zmianie sytuacji życiowej osoby korzystającej z tej pomocy.
 
            2.  W sytuacjach wymagających bezzwłocznego udzielenia pomocy społecznej wywiad powinien być przeprowadzony nie później niż w ciągu 2 dni.
 
    § 14. W sytuacjach niezwłocznych pomoc może być udzielona z urzędu na wniosek pracownika, jednakże musi być poprzedzona wywiadem środowiskowym.
 
   § 15.  Wykonanie  uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.
 
   § 16. Traci moc uchwała  Rady Gminy w Małdytach Nr XX / 98 /96 z dnia 18.12.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych   zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również ich pobrania.
 
    § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty.
 
                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                            Zofia Bagińska 
                                                                         

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158680 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^