BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

UCHWAŁA    Nr XXVI / 254 /13
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 18 grudnia  2013 r.
 
 
w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych na rok 2014
 
 
         Na podstawie art. 4` ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.1356 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Małdyty na rok 2014 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          
 
 
                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                 Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Załącznik Nr1 
                                                                                                                     do Uchwały Nr XXVI 254   /13
                                                                                                                     Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                     z dnia 18.12.2013 r..
 
 
 
 
 
 
 
GMINNY     PROGRAM
 
PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
 
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
 
 
 
 
 
 
Dla Gminy Małdyty
na rok 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WPROWADZENIE
 
    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)  w art.4 ust. 1 stanowi, że: „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”.
W szczególności zadania te obejmują:
     1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
         osób uzależnionych od alkoholu;
     2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
         pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
         przemocą w rodzinie;
     3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w
         zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
         narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
         pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
         dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
        wychowawczych i socjoterapeutycznych;
     4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
         służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5)     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sadem
w charakterze oskarżyciela publicznego;
    6)  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
          centrów integracji społecznej.
 
    Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny Program jest realizowany przez powołanego pełnomocnika Wójta, zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
     Gminny Program w sferze strategii i celów jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
 
ROZDZIAŁ   I
 
BILANS ZASOBÓW I POTRZEB
 
 1. Gmina Małdyty składa się z 48 miejscowości, 21 sołectw. Ogółem liczba mieszkańców wynosi 6609 osób. (stan na 21 listopada 2013r.)
 2. Placówki oświatowe:
- Przedszkole w Małdytach – 50 dzieci,
- Przedszkole w Dobrocinie – 50 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Małdytach – 225 dzieci,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze – 67 dzieci,
- oddział przedszkolny – 18 dzieci
- Gimnazjum w Małdytach – 165 dzieci,
- Zespół Szkół w Szymonowie w skład,  którego wchodzi:
   a) dwa oddziały przedszkolne – 32 dzieci,
   b) szkoła podstawowa – 82 dzieci,
   c) gimnazjum – 43 dzieci,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie – 250      
   młodzieży i dorosłych w tym:
- szkoły dzienne – 210 osób,
- szkoły zaoczne – 40 osób
w skład Zespołu  wchodzą:
a)  Technika dzienne – 3 profile
b)  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
c)  Uzupełniające Technikum Agrobiznesu - zaoczne
     3.   Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
          - Dom Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie – 34 wychowanków,
          - Dom Dla Dzieci Bezpieczny Start – 14 wychowanków.
     4.   Organizacje i instytucje mające wpływ na politykę społeczną gminy,
           funkcjonujące i znajdujące się na terenie gminy:
          - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
            Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,
          - Uczniowski Klub Sportowy ALTIS w Małdytach,
          - Gminny Klub Sportowy Czarni Małdyty,  
          - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Małdytach,
          - Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie,
          - Stowarzyszenie SZKOLNIAK w Szymonowie,
          - Uczniowski Klub Sportowy TĘCZA w Małdytach,
          - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury w Gminie Małdyty MAUDA
 
    5.   Informacja dotycząca punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
          Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/276/2001 z dnia 5 września 2001 roku
          ustalono dla gminy Małdyty liczbę punktów sprzedaży napojów
         alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa:
a)     przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 30
- powyżej 18 % alkoholu                                     - 25
          b)   przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  (gastronomia)
               - od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - 10
               - powyżej 18% alkoholu                                       -  5
          Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz       
      piwa pozostaje poza limitem.
     
 Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013:
a)     przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% alkoholu oraz piwa                              - 25
- od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa    - 22
- powyżej 18% alkoholu                                      - 15
     b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  (gastronomia)
         - do 4,5% alkoholu oraz piwa                               -  5
         - od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa      -  5
         - powyżej 18% alkoholu                                       -  4
 
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
 
 
Podstawowe problemy społeczne w gminie to:
 1. wysoka stopa bezrobocia i jego struktura,
 2. niski poziom przedsiębiorczości,
 3. brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych ludności i ich niedostosowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy,
 4. niskie dochody ludności i znaczny w nich udział pomocy socjalnej,
 5. wzrost patologii społecznej, bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych  problemów,
 6. długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, niewydolność wychowawcza rodzin oraz niski poziom wykształcenia naszego społeczeństwa,
 7. odpływ ludności do innych miast, zwłaszcza w obrębie grup najlepiej wykształconych,
8. niewielka aktywność lokalnej społeczności.
 
         Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie społeczne i ekonomiczne.
Alkohol jest wszędzie wokół nas. Większość pije umiarkowanie i bez problemów – dla większości picie jest w dużym stopniu nieświadomym, nieprzemyślanym zachowaniem. Koszty osobiste ponoszone z powodu alkoholizmu są przerażające. Alkohol jest czynnikiem, który powoduje wiele szkód społecznych i osobistych takich jak zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, gwałty, ubóstwo i bezrobocie.
Rośnie świadomość strat w naszym życiu społecznym i prywatnym spowodowanych nadużywaniem alkoholu i alkoholizmem. Terapia osób uzależnionych od napojów alkoholowych niesie za sobą oszczędności. W licznych badaniach wykazano, że każdy rodzaj terapii jest lepszy niż żaden.
Wychodząc naprzeciw problemom alkoholowym mieszkańców naszej gminy został uruchomiony Punk Konsultacyjno-Terapeutyczny.
 
          W gminie Małdyty świadczeniami socjalnymi (bez świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów) pomocy społecznej do końca III kwartału 2013r. objęto 327 rodzin, w tych rodzinach 1027 osób. Oznacza to, że bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania świadczeniami objęto 15,54% ludności w naszej gminie.
 
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małdyty podległej działaniu Komisariatu Policji w Morągu w okresie styczeń – październik 2013r.
 
       Komisariat Policji w Morągu podlega Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Zasięgiem swojego działania obejmuje między innymi Gminę Małdyty. Do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości podległych działaniu Komisariatu Policji w Morągu wyznaczono 64 funkcjonariuszy Policji. 
Na terenie Gminy Małdyty policjanci z Komisariatu Policji w Morągu w okresie od 01.01.2013r. do 16.10.2013r. odnotowali:
- 72 interwencje domowe,
- 1 interwencję dotyczącą spożywania alkoholu w miejscu publicznym,
     (sporządzono wniosek do Sądu o ukaranie),
- 193 innych interwencji,
- 48 interwencji w ruchu drogowym, (zatrzymano 19 nietrzeźwych kierujących),
- 2 interwencje dotyczące zakłócenia porządku publicznego,
- 26 spraw skierowanych do Sądu o ukaranie,
- 6 zgłoszeń Niebieskich Kart,
- 8 postępowań o znęcanie z art.207 KK.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Jednym z ważniejszych podmiotów lokalnej polityki wobec alkoholu i inicjatorem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-15/07 z dnia
28 maja 2007 roku . W składzie komisji jest: sekretarz gminy, pełnomocnik wójta, kierownik GOPS-u, lekarz, policjant, nauczyciel gimnazjum.
Na komisji spoczywa obowiązek:
 1. inicjowania i koordynowanie polityki gminy wobec problemów alkoholowych w gminie,
 2. opiniowania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych zawartych w zezwoleniu,
 4. prowadzenia rozmów profilaktycznych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych,
 5. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
 6. kierowania wniosków na badania psychiatryczne i psychologiczne w temacie zależności alkoholowej,
 7. kierowania wniosków  na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
 8. kierowania wniosków do Sądu o wydanie decyzji przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 
I    Źródło finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i
      Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
 
II    Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
       Problemów Alkoholowych.
 
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za:
a)     uczestnictwo i pracę w posiedzeniach,
b)     uczestnictwo w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W razie zbiegu w tym samym dniu posiedzenia i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, członek komisji otrzymuje jedno wynagrodzenie.
Wynagrodzeniem, o którym mowa wyżej jest kwota 120,00 zł. brutto.
 
ROZDZIAŁ   II
 
POSTANOWIENIA   OGÓLNE
 
I  Cele strategiczne programu
 
      1.   Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

      2.   Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

      3.   Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

 
II   Cele programu
 
 1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
 2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
 3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających napojów alkoholowych, a szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.  Skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i
     Metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
ROZDZIAŁ   III
 
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Zadanie 1
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie:
 
prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego dla osób
  uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
uzupełnienie wyposażenia punktu konsultacyjnego w pomoce i sprzęty niezbędne
   do prowadzenia konsultacji, terapii i zajęć,
tworzenie różnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
wspieranie grup AA, Al.-Anon lub innych pomocy dla osób współuzależnionych,
   
finansowanie dożywiania dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
  Zadanie 2
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 
wprowadzanie do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
  profesjonalnych programów i spektakli profilaktycznych kierowanych do dzieci
  i młodzieży
   
organizowanie spotkań w zakresie profilaktyki dla rad pedagogicznych i dla
  rodziców,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii,       
dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
  rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
  opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 
Zadanie  3
 
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 
1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie: program, projekt
   zaliczony do zadań własnych gminy, co do którego obie strony wyrażą wolę
   współpracy.
2. Głównym przedmiotem współpracy Gminy Małdyty z organizacjami
   pozarządowymi jest wsparcie realizacji zadań określonych w priorytetach.
 
Zadanie 4
 
Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:
 
• przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad określających  
   miejsca i obiekty na terenie gminy, gdzie nie byłby sprzedawany i podawany
   alkohol,
• przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ilości i usytuowania punktów
  sprzedaży napojów alkoholowych,
• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania
  zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
  alkoholowych,
• szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż oraz sprzedaż i
  podawanie napojów alkoholowych, jak również dla sprzedawców.

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (12.05.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158610 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^